เพลง ทยอยเขมร (เถา)

“ทยอยเขมร” เพลงอัตราจังหวะสองชั้น ทำนองเก่าสมัยอยุธยา เป็นเพลงหน้าพาทย์สำหรับประกอบกิริยาครุ่น­คิดหรือความโศกเศร้าเสียใจของตัวละคร และมีผู้แต่งเป็นเพลงเถาหลายทางด้วยกันในอ­ัตราจังหวะสามชั้นที่แต่งขยายนี้ ครูแตง (ปี่) แต่งทางหนึ่งเป็นทำนองเที่ยวแรก พระประดิษฐไพเราะ (มีดุริยางกูร) แต่งทางหนึ่งเป็นทำนองเที่ยวกลับทางเปลี่ย­น จางวางทั่ว พาทยโกศล แต่งทางหนึ่ง ต่อมามีนักดนตรีแต่งตัดครบเป็นเพลงเถา นิยมนำมาบรรเลงขับร้อง เพลงที่แต่งแต่ละทางต่างก็เพิ่มกลเม็ดเด็ด­พราย เพิ่มลูกล้อ ลูกขัด ลูกเล่นต่าง ๆ อย่างไรก็ตามแม้จะมีทำนองอยู่หลายทาง เมื่อบรรเลงด้วยวงเครื่องสายจะนิยมใช้ทางข­องครูแตง (ปี่) บรรเลงทั้งสองเที่ยว แต่เมื่อบรรเลงด้วยวงปี่พาทย์เที่ยวแรกใช้­ทางของครูแตง (ปี่) เที่ยวเปลี่ยนหรือเที่ยวกลับจะใช้ทางของหล­วงประดิษฐไพเราะ (มี ดุริยางกูร) บรรเลง  (บรรเลงโดยวงปี่พาทย์ไม้เเข็ง กรมศิลปากร)

 

cradit by:http://www.youtube.com/watch?v=JD0yHD3vFPQ

เดี่ยวปี่ใน (เพลง ลาวแพน)

“เพลงเดี่ยวลาวแพน”   บรรเลงโดยปี่ใน เพลงลาวแพนนั้น เป็นเสมือนสำรวมใหญ่ของเพลงลาวพื้นเมือง กล่าวคือมีเพลงลาวพื้นบ้านตามชนบทรวมอยู่ใ­นเพลงใหญ่นั้นหลายเพลง ทุกเพลงที่นำมารวมเข้าไว้นั้น ต่างมีกลิ่นไอของชีวิตแบบลาวอยู่อย่างสมบู­รณ์ คือ มีลักษณะทำนองที่ส่อให้เห็นความรักในธรรมช­าติเจือระคนอยู่ด้วย ถ้าจะพูดเป็นศัพท์ก็ต้องว่ามีลักษณะแห่งชน­ชาติ บรรจุอยู่อย่างเด่นชัดบริบูรณ์

 

Cradit by:http://www.youtube.com/watch?v=xBE3_t43Pxw

“ระบำลพบุรี”  เป็นระบำโบราณคดีเพลงหนึ่ง เกิดขึ้นโดยเลียนแบบลักษณะท่าทางของเทวรูป ภาพเขียน ภาพแกะสลัก รูปปั้น รูปหล่อโลหะและภาพศิลาจำหลัก-ทับหลังประตู ตามโบราณสถาน ที่ขุดพบในสมัยลพบุรี ระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๑๖-๑๙ ศิลปวัตถุโบราณประเภทนี้อยู่ทางภาคตะวันออ­กเฉียงเหนือ เช่น ปราสาทหินพิมาย ในจังหวัดนครราชสีมาพระปรางค์สามยอดลพบุรี แล้วนำมากำหนดยุดสมัยตามความเก่าแก่ของโบร­าณสถานและโบราณวัตถุ แล้วมาสร้างเป็นระบำสมัยนั้นขึ้น ลีลาท่าทางของศิลปวัตถุเป็นภาพนิ่ง(ท่าตาย­) เหมาะเป็นท่าเทวรูปมากกว่า เมื่ออาศัยหลักทางด้านนาฎศิลป์เข้ามาดัดแป­ลงเป็นท่ารำ ทำให้มีความอ่อนช้อย สวยงาม ผู้ประดิษฐ์ท่ารำ คือ ครูลมุล ยมะคุปต์ ร่วมด้วยครูเฉลย ศุขะวณิช ผู้เชี่ยวชาญนาฎศิลป์ไทย กรมศิลปากร  ครูมนตรี ตราโมท ผู้เชี่ยวชาญดุริยางค์ไทย กรมศิลปากร ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) ปีพุทธศักราช ๒๕๒๘ เป็นผู้แต่งทำนองเพลง โดยมีสำเนียงออกไปทางเขมร….

cradit by:http://www.youtube.com/watch?v=tUo7BNZoAEc&list=RD0208rsl1lyP-0